Forum: Greek Forum

Ότι θέλετε να ρωτήσετε για το VirtualDJ και όχι μόνο, είμαστε εδώ για να το απαντήσουμε.
Παρακαλώ να διαβάζετε όλα τα topics πριν δημιουργήσετε καινούρια. Αν δεν σας ανοίγει το πρόγραμμα γράψτε το ΕΔΩ! Κανόνες λειτουργίας και χρήσιμες πληροφορίες
(*) Οι διαχειριστές του forum διατηρούν το δικαίωμα να επεξεργαστούν, κλειδώσουν ή ακόμα και να διαγράψουν οποιοδήποτε νήμα ή απάντηση προκειμένου να εξασφαλίσουν την ομαλή του λειτουργία χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι χρήστες με την ένδειξη "No license user" δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσουν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας όπως Email, Facebook, Msn, Skype, MySpace, Tweeter, Αριθμό τηλεφώνου, κτλ.
Topic: ÐÑÏÂËÇÌÁ ÌÅ HERCULES KAI VIRTUAL DJ 4

This topic is old and might contain outdated or incorrect information.

ÊáëçìÝñá ðáéäéÜ
Ìå ôçí íÝá Ýêäïóç ôïõ virtual dj (4) äåí ëåéôïõñãåß ç ðñïáêïõóôéêÞ óôï êáíÜëé 1 êáé 2 ôùí áêïõóôéêþí ôçò Hercules. ÐáñÜ ìüíï óôï mix, ôï ïðïßï üìùò áêïýãåôáé êáé Ýîù äéüôé ëåéôïõñãåß ìå ôï cross fader.
Óôï site ôçò Hercules äåí Ý÷åé drivers ãéá ôçí Ýêäïóç 4 ðáñÜ ìüíï ãéá 3.3 êáé 3.4.
¸÷åé êÜðïéïò ôï ßäéï ðñüâëçìá ???
Åõ÷áñéóôþ.

Posted Fri 08 Sep 06 @ 9:22 am
ÐáéäéÜ óõãíþìç áí åíï÷ëþ áëëÜ óáí êáéíïýñéïò êÜíù êïõôáìÜñåò êáé äåí ðñïóÝ÷ù ãéáôß âéÜæïìáé êáé íá ðù ôçí áëÞèåéá ðåëÜãùóá ëßãï üôáí äåí äïýëåøå ç Hercules.
¸øáîá ëßãï êáé âñÞêá áõôü.
http://www.virtualdj.com/forums/45484/Hardware_Technical_Support/Hercules_MK2_with_EXTERNAL_MIXER_setup_for_VDJ3_and_VDJ_4.html

Åãþ ÷ñçóéìïðïéþ ìéá Ýîïäï êáé Ýôóé áëëÜæïíôáò ôï outputs óå headphones âñÞêá ôç ëýóç óôï ðñüâëçìÜ ìïõ.
Óõãíþìç

Posted Fri 08 Sep 06 @ 10:03 am


(Old topics and forums are automatically closed)